1956 - Podvesná XVII. - Doprav. podnik města Gottwaldova