Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Baťovi v senátu IV.

27. 11. 1932

O věkové struktuře baťových zaměstnanců

 Požadavkem nejaktuálnějším, který máme na starobní a invalidní pojištění kategorií dělnických, je požadavek, aby věková hranice pro nápad důchodu starobního byla snížena. Je to modifikace snahy, aby rozdíl mezi důchodem pojištění dělnického a pojištění úřednického nebyl tak křiklavý, a aby nároky obou těchto sociálně-pojišťovacích systémů byly přiblíženy. Přizpůsobení, které nutno učiniti vzhledem k strukturálním změnám ve výrobním procesu, jichž jsme svědky a jež z největší části jsou způsobeny technickým zdokonalováním výrobním, jichž souhrn zove se racionalisací.

 Již shora měl jsem příležitost letmo upozorniti na důsledky, které mají tyto snahy i pro kategorie úřednické. Jejich účinky na kategorie dělnické jsou však daleko pronikavější a postihují daleko větší počet zaměstnanců nejen absolutně, nýbrž i relativně. Mohl bych prokázati konkrétními ukázkami z jednotlivých oborů výrobních, oč stoupl výkon jednotlivých dělníků, oč stoupla výrobnost a jaký je dnes poměr mezi množstvím zboží a výrobků, jež možno vyrobiti při restringovaném počtu dělnictva. Rozdíly, jež se zde jeví, ukazují, že jde i o stoupnutí výroby o 50, v některých odvětvích o 100 % při nezměněném, případně i zmenšeném počtu dělníků.

 Zdokonalování technické výroby má ovšem v zápětí, že tělesné i duševní síly dělnictva silněji a rychleji jsou vyčerpávány a že celý organismus jeho stává se méněcenným pro výrobu již v době daleko kratší, nežli tomu bylo dříve. Mohl-li náš vynikající sociálně pojišťovací teoretik, zejména na poli pojistné matematiky, prof. dr Schönbaum v roce 1927 uvésti, že přiznávání doživotních důchodů padesátníkům je nevítáno nejen s hlediska sociálně etického, nýbrž i s hlediska hospodářského, neplatí tato námitka již dnes, kdy prakse ukazuje, že osoby padesátileté jsou v továrnách pracovní silou nevítanou, že mnohé podniky nepřijmou nové do práce již osoby starší 40 let a že jsou podniky dokonale racionalisované, u nichž věkový průměr dělníků nepřesahuje hranice 30 let. Konstatuji, že u Bati se už teď žádný dělník starší než 40 let nezaměstnává. Co bude společnost dělat se staršími dělníky než 40 let, je otázka nejen pro sociální politiku, nýbrž i pro národní hospodářství. Jestli systém batismu nezaměstnává a nemůže potřebovat nikoho staršího 40ti let, musíme se tázat, kdo zaměstná tyto pracovníky po 40. roku jejich? Nebo zaručí jim společnost důchod? To je problém, který budeme musit řešiti patrně v dohledné době, protože batismus se rozšiřuje svými manýrami také na jiné obory výrobní, a je pochopitelné, že to bude tvrdý oříšek nejen pro sociální politiku, nýbrž i pro národní hospodářství a také pro potřeby státu.

 Nemusíme pro tyto nejkrajnější příklady choditi ani do zaoceánských poměrů amerických, stačí příklady velkých průmyslových podniků říšskoněmeckých, ale také u nás již, zejména v odvětví kožedělného průmyslu, v úplně racionalisované obuvnické výrobě Baťově, jsou tyto krajní důsledky známy.

Obrazek

Vladimír Hroch - Varenhaus

 Ze zpráv soukromých i veřejných nárohodospodářských institutů a ústavů vysvítá, že dnešní krise a z ní plynoucí nezaměstnanost není již pouhým zjevem přechodného poklesu konjunkturálního, nýbrž že musíme počítati s krisí dlouhodobou, jejíž trvání někteří odhadují na 10-15 let. Jsou však také národohospodáři, kteří tvrdí a průvodními zjevy dokazují, že krise tato není již obvyklým pravidelným výkyvem, jak je znám z průběhu bezplánovitého dnešního hospodaření, nýbrž že jde o krisi struktury dnešního hospodářství, jež způsobena je vadnými základy a jež nebude vyléčena jinak, nežli velmi radikálním zásahem do dnešního systému. Vesměs však se shodují v tom, že s dnešním stavem deprese nutno počítati na dobu dlouhou a že také velká dnešní nezaměstnanost potrvá a stane se stálou........

..... aby tento kraj, kterému se tolik křivdí, nebyl hospodářsky a sociálně ochuzován. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Jako poslední řečník má slovo pan sen. Berkovec.

Sen. Berkovec: Slavný senáte! .....

Předseda (zvoní): Rozprava je skončena.

 

Končím tuto schůzi.

Konec schůze v 18 hod. 55 min.