Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kterak J. A.Baťa s finančními úředníky laškoval

 

Místopředseda Donát (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je p. sen. Vlk. Dávám mu slovo.

Sen. Vlk: Vážený senáte!

Budiž mi dovoleno, abych jménem klubu senátorů strany živnostenské k prohlášení pana ministra financí v daňové záležitosti zlínského továrníka Bati připojil s našeho hlediska toto: Je zajímavé, že dokud šlo o tisíce živnostníků, u nichž byly prováděny revise finančních správ s největší přísností, nikdo mimo naši živnostenskou stranu se jich neujal, i když namnoze tyto revise neměly vždycky toho finančního efektu, jaký finanční správy očekávaly.

Jestliže po všem tom došlo také na velkoprůmyslníka Baťu, je třeba si uvědomiti, že tento průmyslový magnát nemá v republice žádného výjimečného výsostného postavení, nýbrž že jako občan republiky podléhá všem zákonům, které republika vydala. Ovšem naši živnostníci neměli nikdy možnost brániti se veřejně účinně a s takovou odvahou, jako to právě Baťa provádí. Ihned po jeho prohlášení bylo zřejmo, že to je vlastně veřejný projev proti ministru financí, a tu se očekávalo s jistotou, že se bude reagovati na jeho prohlášení a že ministerstvo financí musí je přivésti na pravou míru. Tak se také stalo.

Na celý případ, jímž se zabývá velmi živě celá veřejnost, chci v této své dnešní řeči jako člen klubu senátorů živnostenské strany projeviti svůj názor a své přesvědčení. My živnostníci a obchodníci nemáme z dosavadní prakse finančních úřadů příčiny, abychom si finanční orgány pochvalovali. Kdyby se zde vedle daňových revisí mělo mluviti také o přestupcích důchodkového zákona, uvedli bychom tisíce případů, kde naši živnostníci a zejména řezníci při zatajení jednoho nebo jen několika kusů dobytka před zdaněním důchodkovou daní byli trestáni nejen velmi citelně a velikými pokutami, nýbrž byli často vzati do vazby, jež namnoze trvala dosti dlouhou dobu.

Ve Zlíně pak již byli a pravděpodobně budou ještě zjištěny nesprávnosti, jak se dá plně očekávati, které jistě budou velikého dosahu, a nebylo dosud odhodlání postupovati tak rigorosně, jak právě se stalo na jiné straně. Přesto však pokládám odpověď pana ministra financí za odpověď nejdůležitějšího činitele a správce největšího státního resortu a zároveň za odpověď vlády, jejímž také odpovědným činitelem ministr dr. Kalfus je. Pod dojmem této odpovědi jsem přesvědčen, že Baťa klame veřejnost celostránkovými inseráty, uveřejněnými dne 26. června t. r. v některých denních koaličních listech u vědomí toho, že zřejmě tvrdí nepravdu jen proto, aby před veřejností vývody ministra financí proti němu svědčící zlehčoval a oslabil. Naše živnostenská strana zásadně odmítala obchodní inserci Baťovu a jistě by se nepropůjčila k tomu, aby uveřejnila insert, který považujeme za smělý a neodůvodněný útok na ministra financí. V právě předneseném prohlášení p. ministra financí dr. Kalfuse shledáváme, že všechna tvrzení v Baťově insertu vyvrátil stejně dobře a šťastně jako jeho proslov ve Svazu čsl. průmyslníků.

My jako koaliční strana litujeme jedné věci, a to, že se ministerstvu financí v této záležitosti se strany koalice nedostalo tak silné a vydatné podpory, jak by toho byl správný a neohrožený postup ministra financí plně zasloužil. Naopak stala se zde věc, kterou nutno právě v tomto zákonodárném sboru připamatovati těm koaličním stranám, které Baťův výpad ve svých politických listech uveřejnily. Nedá se, slavný senáte, přece sloučiti, když koaliční strany mají povinnost podporovati ministra financí a tím i vládu, aby na druhé straně placenými inserty uveřejňovaly prohlášení, která jsou přímo proti ministru financí namířena. Tím dostávají se tyto koaliční strany jistě do velmi prekérní situace, poněvadž plniti koaliční povinnost na jedné straně a podporovati útoky proti čsl. vládě na druhé straně, nedá se naprosto sloučiti s koaliční disciplinou. (Výkřiky sen. dr Matouška.)

Obrazek

Továrník Baťa je nepochybně přesvědčen, že na něho a jeho firmu nemohou se vztahovati ustanovení zákona. Patrně toto přesvědčení bylo příčinou, že se odvážil před slavnostním forem, jako je manifestační sjezd čsl. průmyslníků, konaný za účasti zástupců vlády, úřadů, korporací, ústavů atd., hovořiti o svém vlastním osobním daňovém případě. Dosud nemáme obdoby, že by někdo takovéto příležitosti použil, aby rozbíral svůj daňový a ještě k tomu daňově trestný případ. Na účastníky schůze působil tento projev velmi trapně. Avšak nedosti na tom. Když ministr financí odpověděl po našem názoru až příliš úzkostlivě a opatrně na neslýchanou provokaci Baťovu, vyvrátil jeho stížnosti, troufal si Baťa v zaplaceném celostránkovém prohlášení téměř ve všem čsl. tisku negovati prohlášení ministrovo, avšak velmi jednoduchým způsobem. Prohlašuje prostě, že řízení je proti zákonu, ale nenamáhá se nijak, aby to blíže odůvodnil, po případě jasné doklady ministrovy vyvrátil.

Je proto, slavný senáte, potřebí zabývati se některými tvrzeními Baťovými:

1. Továrník Baťa sice prohlásil, že jeho spolupracovníci podali na úředníky, kteří konali svoji těžkou povinnost - a u Bati nepochybujeme, že byla opravdu těžká - trestní oznámení. Baťa úředníky nazývá vetřelci. Patrně se mu tak nezavděčili jako úředníci finanční správy, kteří u něho prováděli revise před tím a z nichž pak udělal ředitele svého daňového oddělení. Dalo si patrně ministerstvo financí tentokráte při jejich výběru pozor. Baťa však "zapomněl" uvésti, že tímto trestním oznámením se zabýval jednak státní zástupce a jednak na subsidiární návrh Baťových zaměstnanců radní komora krajského soudu v Uherském Hradišti, která ve svých odůvodněných usneseních návrhy na zavedení přípravného vyšetřování proti finančním úředníkům zamítla a výslovně konstatovala, že jejich jednáním nebyl nijak porušen zákon. To patrně pro továrníka Baťu neplatí přes to, že to ministr financí ve svém prohlášení výslovně konstatoval. Naproti tomu osvobození Balajkovo v trestním řízení pro urážku úředních osob, ve kterém byl Balajka osvobozen, je mu směrodatné, ačkoliv otázka zákonitosti prohlídky jako otázka hlavní a jediná byla řešena ve sporu druhém, a rozřešena kladně ve prospěch finanční správy radní komorou krajského soudu v Uh. Hradišti. (Předsednictví se ujal předseda dr Soukup.)

2. Baťa prohlašuje, že u jeho spolupracovníků materiál usvědčující nalezen nebyl a nemohl býti nalezen, protože neexistuje trestný skutek. Nehledíme-li k tomu, že Baťa tu předbíhá konečnému rozhodnutí finančních úřadů, musíme bráti ve velikou pochybnost tvrzení strany, která je na takové věci bezprostředně a hmotně interesována. Nepochybujeme, že Baťa to bude tvrdit, i kdyby byl stokrát pravdou opak.

3. Baťa prohlašuje, že se nesníží k vyrovnání jako pašerák a defraudant. Pan ministr financí však prohlásil, že firma Baťa svými zástupci v posledních letech, ba v posledních měsících dvakráte zažádala za upouštěcí řízení a dvakrát jí bylo upouštěcí řízení povoleno, když firma zaplatila příslušné upouštěcí částky. Pan továrník Baťa nereagoval na toto prohlášení pana ministra financí, ale opětovně pouze zdůrazňuje, že se k pašeráctví a defraudantství nesníží. Pan továrník Baťa udělal čáru přes minulost a snaží se býti od nynějška lepším člověkem, když dříve podle svého vlastního tvrzení byl ve skutečnosti pašerákem a defraudantem.

4. Pan Baťa zamlčuje z minulého prohlášení pana ministra financí, že s trestním řízením u firmy Baťa souvisela řada dalších případů, z nichž ve velkém počtu případů došlo k dodatečnému vyměření daní a k zaplacení upouštěcích částek. Již tyto okolnosti ukazují, jak byla odůvodněna revise a trestní řízení u firmy Baťa, a pak je nabubřelé tvrzení, že neexistuje trestný skutek. Ukazuje také, že Baťa se patrně pohybuje ve společnosti pašeráků a defraudantů, když na základě revise u jeho firmy konané zaplatili lidé, kteří jsou s ním v obchodním spojení, upouštěcí částky.

Jestliže by bylo lze co finanční správě vytýkati, byla by to jen okolnost, že v podniku tak velikém nebyla již dávno provedena důkladná revise, aby se opravdu zjistilo, je-li všecko tak v pořádku s hlediska daňových předpisů, jak se firma Baťa stále ohání.

5. Musíme si však všimnouti ještě další věci. Firma Baťa, dříve firmou jednotlivce, je společností akciovou. Společnosti akciové se zakládají obvykle, aby se sebral základní kapitál od širších vrstev občanstva. Zde se však provedla přeměna jedině proto, aby pan továrník nemusil platiti důchodovou daň. Nyní je to mnohem jednodušší. Platí se toliko zvláštní daň výdělková, kde je plno možností odpočitatelnosti různých reserv, investic a pod., a důchodová daň se platí jen z toho, co si akcionář z podniku skutečně vybere.

Byli bychom povděčni panu ministru financí, kdyby nám jednou sdělil, kolik takto finanční správa ztratila u firmy Baťa na daních. Ono se velmi lehce hlásá placení daní, když využiji velmi důmyslně všech možností zákonných, by se platilo co nejméně. Pak je možno vykřikovati do světa, že se platí daně v pořádku.

6. Továrník Jan A. Baťa má patrně svoje vlastní zákony, poněvadž tvrzení o protizákonnostech, které uvádí ve svém prohlášení, nemohlo býti ověřeno žádnými zákony vydanými Československou republikou.

Pan továrník Baťa říká na př., že komise účetních znalců seděla ve Zlíně 18 měsíců a že je to proti zákonu. Pan továrník Baťa říká, že zákon ukládá předvolání občana v trestním řízení k výslechu do 6 týdnů. Ale pan továrník Baťa neříká, že se to vztahuje na případy trestního řízení zahájené po 1. lednu 1932. Takovým způsobem Baťa mystifikuje veřejnost a takovým způsobem si vykládá zákony!

7. Pan továrník Baťa se povyšuje na vysoký mravní prestol. Snad by bylo vhodné, kdyby se s tohoto hlediska také trochu poohlédl kolem sebe, po svém okolí. Uvádím namátkou, jak se postupuje na druhé straně. Bývalý zaměstnanec, který se s firmou rozešel, byl patrně od firmy v podezření, že má nějaký materiál a že by ho snad mohl dát k disposici finančním úřadům. Jak se to udělá? Dostane telegram podepsaný úředníkem finančním, aby se dostavil tam a tam, dosti daleko od místa pobytu. Úředník se tam dostaví, ale ovšem nikdo ho tam neočekává. Zatím se provede prohlídka v jeho bytě, ovšem negativní, zda tam skutečně nejsou nějaké doklady. Je znám také z poslední doby proces autora knihy "Botostroje", který je pronásledován až do zničení. A to je, slavný senáte, druha stránka věci.

Co jsem právě uvedl, je náš názor na celou tuto daňovou záležitost. Prohlásil jsem a opětně prohlašuji, že my v této věci stojíme plně za ministrem financí a žádáme ho, aby daňovou záležitost firmy Baťa provedl do důsledku a po skončení řízení podal zprávu o výsledku. Jménem klubu senátorů strany živnostenské plně souhlasím s dnešním prohlášením pana ministra financí a také se za ně bezpodmínečně stavím.

Předseda (zvoní): Dalším řečníkem je pan sen. Kvasnička. Dávám mu slovo.

Sen. Kvasnička: Slavný senáte!

Na programu schůze senátu je usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona tisk 933 o úsporných opatřeních personálních........

 

 

Daňové patálie fy Baťa a.s.  popsal v r. 1984 Jaroslav Wicherek následovně:

  


 

      Jak jsme již naznačili v části o soudních sporech, dostávala se firma Baťa do střetů i se státním aparátem. Příčinou byly daňové nedoplatky ....... Skutečnosti zjištěné u fy. Baťa vyžadovaly rozsáhlou revisi. Na veřejné konstatování tohoto stavu reagoval podnik článkem J. A. Bati, který byl takévého obsahu, že jej museli zabavit.

     Baťovkou se zabýval ministr dr. Kalfus a již připomínaný ministr J.V. Najman, který označil J.A. Baťu za defraudanta. Napadený se samozřejmě bránil a za tento výrok ministra Najmana žaloval.

     Daňovým poradcem u fy. Baťa se stal rada Jirák z ministerstva financí, což byla skutečnost více než zajímavá. Časopis Zlín tuto skutečnost nepopřel. Protože řízení proti firmě Baťa se, mírně řečeno, vleklo, došlo k další interpelaci senátora Nedvěda v rozpočtovém výboru senátu, na jehož zasedání senátor Nedvěd konstatoval, že "ve Zlíně neplatí zákony republiky, tam vytvořil Baťa své vlastní .... vzhledem k prokázaným daňovým defraudacím této firmy by měla ministerská rada přijmout opatření, aby také ve Zlíně platily zákony republiky".

     .....  novou interpelaci o daňových defraudacích přednesl ve sněmovně poslanec KSČ Klíma, který ve svém vystoupení vytýkal příliš měkký postup, ptal se ministra financí, co hodlá udělat, aby se podobné případy nemohly opakovat a co bude v případech, které v interpelaci uvedl, podniknuto.

     Po delší době odpověděl ministr financí, že se v trestním řízení proti firmě Baťa pokračuje, že jde o závažný případ a že rozsah podvodů je větší než v jiných případech.

     V jedné ze svých interpelací vystoupil senátor Mikulíček s konstatováním, že firma Baťa neplatí převodní poplatky, které měly činit 80 - 90 milionů tehdejších korun. .....

 

1.--maj-34-(1)-web.jpg