Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mnoho úkolů čeká na splnění v budování zlína

Rozhovor s předsedou místního národního výboru ve Zlíně

 VILÉMEM MORÝSEM

 

(Tep nového Zlína, 6. února 1946)

 

 

Žijeme v nových poměrech. Musíme splnit řadu velkých úkolů, aby před necelým rokem osvobozená republika a s ní i národ měly zajištěny podmínky dobrého vývoje v budoucnosti. Válka a okupace způsobily nám mnoho nesnází a proto je nutné vypnout síly, aby škody byly odčiněny v době pokud možno nejkratší.

Také u nás ve Zlíně se měnily podmínky života i práce. Můžeme vpravdě mluvit o osvobozené práci. V budování Zlína čeká mnoho úkolů, aby byly odčiněny chyby minulosti a zároveň splněno vše, čeho je potřebí k dobrému životu příslušníků širokých vrstev pracujícího lidu.

Povolaným činitelem je místní národní výbor, který od května již vykonal pozoruhodnou práci a zároveň si vypracoval ve všech směrech činnosti takové plány, že možno s klidem hledět do budoucna. Jednotlivé etapy plánů budou ovšem realisovány postupně, jak dovolí poměry i ostatní okolnosti a možnosti.

Požádali jsme předsedu místního národního výboru ve Zlíně Viléma Morýse o rozhovor, v němž by se dotkl všech aktuálních záležitostí správy města Zlína v nedávné minulosti, v přítomnosti i v dohledné budoucnosti.

Předseda MNV Vilém  M o r ý s  nám ochotně vyhověl. Reprodukujeme otázky i odpovědi rozhovoru: 

 

Obrazek

Třípodlažní nájemní domy, kterými chtěla v roce 1946 zlínská radnice zlepšit bytovou situaci ve městě (poslední čtyřdomky byly postaveny v témže roce, na Podvesné, vznikl i experiment "řadového baťovského domku"). Fotografie pořízena na Zálešné I. v srpnu 2004.

 

 

Jaká byla situace po převzetí správy na radnici?

 

Zdědili jsme s naším příchodem na radnici dědictví neslavné. Košický vládní program, jediný náš zákon v první době práce, přikazoval vyčistit a obnovit samosprávu, naslouchat lidu a jeho hlasu. Hlasů bylo mnoho a denně jich přibývalo.

 

Stále silněji zaznívalo: „Tolik let nás trápili, tolik let jsme čekali, pomozte nám! Bydlili jsme v dírách, dojížděli jsme desítky kilometrů do práce, nedostali jsme léta ani boty, ani šaty. Chceme bydlet jako lidé, nechceme ztrácet osm hodin denně jízdou, chceme obuv, šaty.“

 

Kde to všechno vzít v našem věku, kdy již přestaly být zázraky v módě?

 

A dále: kam umístit všechny úřady, které neměly a nemají vlastní budovy, když sama radnice souží všem jiným, jen ne samosprávným úřadům! A to je radnice, o níž prohlásil T. Baťa ve volebním boji doslovně: „Kdo z vás potřebuje radnici za šest milionů korun? Vám každému by stačila radnice za 600.000 Kč.“

 

Mrazí mne ještě dnes pomyšlení, co bychom dnes dělali, kdyby komunisté postavili radnici jen za 600.000 Kč? Věřím Tomáši Baťovi, že on ji pro své starostování nepotřeboval. Protože Oni nepotřebovali téměř samosprávy ani obecní, ani okresní, protože Jim stačilo jejich úřednictvo, sem dosazené. Proto máme dnes na radnici poštu, spořitelnu, proto chtěl v r. 1939 Dominik Čipera zbořit i Komenského školu (Krajská knihovna, pozn. C.), proto je ONV umístěn v Domově mládeže. Proto se nemohla nebo nechtěla postavit řádná budova spořitelny, pošty, úřadů, kulturního domu, divadla, jeslí, mateřských škol, bytů, živnostenských provozoven, hotelů, lázní, řádného nádraží. Proto moderní Zlín nemá ještě ani dnes veřejnou čítárnu, proto má jen půjčovnu knih místo řádné, podle zákona vybudované knihovny.

 

 

 

Jaké jsou hlavní úkoly správy města Zlína v nových poměrech?

 

Ptáte se na náš program, na naše úkoly. Již jsem je nastínil a zdůrazňuji: napravit všechny tyto křivdy, které napáchali Oni na pracujícím lidu, který byl dost dobrý, aby pro ně dřel a ztrácel zdraví, ale nebyl již dost dobrý, aby se mu dostalo za jeho dřinu také duševní potravy, aby měl možnost žít opravdu lidsky.

 

Mnoho se popsalo o Zlínu a amerikanismu. A zatím, řekněme si poctivě, jak vysoko byla životní úroveň pracujícího Švéda, Dána, Holanďana a jiných proti životní úrovni dělníků zlínských?

 

Tady se rýsují naše úkoly, zde je pro nás práce na léta (bohužel)!

 

 

 

Jak bude ve Zlíně řešen bytový problém?

 

Již jsme zahájili jeho řešení. Národní výbor Velkého Zlína se usnesl zaslat zemskému národnímu výboru do Brna důraznou resoluci, v níž žádáme, aby nám povolil zabírat a přidělovat byty spravedlivě, abychom například mohli přidělit osmičlenné rodině vilku, kterou přechodně jen několik měsíců v roce obývá jediný člen Baťovy rodinky.

 

 

 

Kolik a jaké domy se mají stavět?

 

V proudu jsou přípravné práce zlínských stavitelů i řemeslníků, aby s prvními teplými jarními paprsky bylo možno zahájit stavbu řady moderních domů. Neříkáme ani sobě, ani vám, že letos ubytujeme všechny! Že vyhovíme všem 3 900 žádostem, které ještě zůstaly nevyřízeny! Ale vím, že vyřešíme všechny sociální případy, které ve Zlíně máme v bytovém směru! Až se nám to podaří, pak si teprve oddychneme! Na chviličku, ovšem! Neboť je to jen část našich úkolů, i když nejbolavějších!

 

Stavět budou Národní podniky Baťa a též město. Továrna postaví blokové domy mezi Podvesnou a Díly. Blokové domy budou ústředně vytápěny. Ušetří se tím velmi mnoho paliva a přispěje též ke zvýšení úrovně bydlení. Pro nedostatek železa nepovolí asi ministerstvo dopravy postavit tolik blokových obytných domů, každý o sedmi poschodích, kolik jich měly závody v programu.

 

 

třípodlažní bytový dům z roku 1946Domy navrhované ing. arch. Vlad.  Kubečkou a ing. arch. Jiřím Voženílkem k zástavbě mezi Podvesnou a Díly – v reálu byly použity na polovině Zálešné I. a II., v ulicích Díly III. a Díly IV. – mezi Morysovými domy – a hlavně na Obecinách. Letná a většina Zálešné zůstaly ušetřeny.

 

 

 

 

 

Jaký byl postup jednání o vyjmutí ze stavebního zákazu pro město Zlín?

 

Na naši žádost a na doporučení náměstka předsedy vlády K. Gottwalda vláda nařídila ministru dopravy generálu Hasalovi, aby ministerstvo dopravy vyšlo stavebním požadavkům města Zlína pokud možno co nejvíce vstříc a úředníci tohoto ministerstva, aby urychlili jednání o stavební povolení. Komise ministerstva dopravy a průmyslu, zvlášť do Zlína vyslaná, schválila a povolila řadu projektů, na prvním místě vodovod města Zlína, v němž bude využito bohatých pramenů spodní vody u Tlumačova.

 

 

 

Kdy bude vybudována automatická telefonní ústředna?

 

Právě jsme obdrželi od zemského ředitelství pošt v Brně po sedmi měsících slib (ostatně stejný jako v červnu 1945), že automatická ústředna je na cestě do Zlína a že ji opravdu míní postavit letos. Ředitelství pošt dá mi jistě za pravdu, když zlínské občany prohlásím za nejtrpělivější ovečky pod sluncem!

 

 

 

 

Jaké jsou poměry ve Zlíně v ohledu zaměstnanosti?

 

Věřím, že po rozproudění stavební sezony ve Zlíně nebude nikoho, kdo by nebyl zapojen do řádné, produktivní práce; naopak čekáme, že se do Zlína sjedou řady dělníků, zedníků, řemeslníků. Připravujeme již pro ně ubytování v dřevěných halách, kde bude také důkladně vybavená společná kuchyně pro všechny, kdož budou po celý týden mimo domovy. Dřevěné stavby spolu s ústředním skladištěm stavebního materiálu postavíme u železniční stanice v Příluku. Současně vystavíme na okraji města garáže pro nákladní autodopravce, aby nám jejich těžká auta neničila  jízdní dráhy ve středu města.

 

 

 

Po úpravě měny nastaly komplikace i ve finančním hospodaření města. Jak byly vyřešeny?

 

Psáti o dnešní finanční otázce, znamenalo by skoro hádat z ruky! Víme, že musíme šetřit, kde to jen trochu půjde. Jsme si vědomi, že všeobecným zvýšením cen a platů bylo těžce dotčeno i finanční hospodářství města Zlína.  Nepomohly ani intervence u ministerstva financí a zemského národního výboru v Brně. Na druhé straně je však známé, že dnes není možno nestavět. Čekáme na úpravu finančního hospodaření, kterou musí stát brzy provést, nechce-li ochromit chod továren a veřejného života. Přitom plnou parou připravujeme stavební program, abychom mohli začít, jak jsem již řekl, s prvním jarním sluníčkem.

plánovaná zástavba zálešné

 

 

 

 

Jaký je stav silnic uvnitř města a okolí?

 

Počítáme s úpravou silnic, hlavně na tratích trolejbusové dráhy. V novém regulačním plánu jsou již zakresleny nové spojovací silnice, hlavně další silnice Otrokovice – Zlín na druhém břehu Dřevnice a spojení fryštácké silnice se Slovenskem směrem k Luhačovicím. Ministr dopravy generál Hasal přislíbil, že luhačovická silnice bude dokončena co nejdříve. Rovněž má být dokončena stavba trati Vizovice – Vlašská Polanka. Co nejdříve budou skončeny práce na dostavbě úseku trati Vizovice – Jasenná, aby bylo možno zde zahájit provoz.

 

 

 

Kdy se vyřeší problém umístění úřadů?

 

Mezi nejdůležitějšími stavbami, o něž jsme žádali, byla také ústřední budova úřadů, v niž se v budoucnosti soustředí všechny veřejné úřady ve Zlíně. Osmiposchoďová budova úřadů bude postavena vedle Sociálně-zdravotního ústavu proti závodům (sociální ústav byl pro přílišnou zchátralost zbourán v roce 1965, pozn. C.) .  Bude současně lemovat část budoucího, tam situovaného náměstí.


KNV - ONV - KV KSČ - OV KSČ OV ČSú- OÚ - Ž.Ú. - K.Ú. - OSSZ

 

Dle doprovodného snímku lze se dosíci myšlenky, že budova nebyla realizována v celé navržené komplexnosti. Za léta její existence se zde přiživovala mnohohlavá stáda zaměstnanců KNV - KV KSČ - ONV - OV KSČ - OÚ- ŽÚ - KÚ - OSSZ. Nyní sídlí v budově OSSZ, okresní ŽÚ a přetransformované zbytky OÚ. Přístavbou na střeše zprznili budovu úředníci novodobého Krajského úřadu, kteří se namnožili po poslední územní "reformě".

 

 

 

 

 

Letná se stane výlučně čtvrtí úřadů v budoucnu?

 

Tak tomu nebude. Na Letné budou vedle úředních budov postaveny i domy obytné a to obdobného typu, jaké postavíme na Obecinách.

 

 

Jak se osvědčuje spolupráce stran Národní fronty ve správě města Zlína?

 

Úkoly, které jsme splnili, a načrtnutý program bychom nikdy nebyli s to realisovat, kdyby ve Zlíně přímo od osvobození nepracovaly všechny čtyři politické strany svorně bok po boku. Mohu s pýchou říci, že Zlín byl z prvních měst a obcí, kde jsme od 2. května 1945 neplánovali a nepracovali jinak, než všechny strany Národní fronty společně, a věřím pevně, že v duchu opravdové, tvořivé spolupráce půjdeme i do voleb. A ve volební kampani bych rád slyšel jen jedno heslo: „Lepší budoucnost Zlína a jeho pracujících!“.

 

morys-pomnik-web.jpg