Jdi na obsah Jdi na menu
 


VE jménu občanské spokojenosti

Marie Karlíková

(Naše pravda, koncem roku 1988)

 

Úvodem:

 Následující článek charakterisuje obvyklé popisování událostí minulých i možných budoucích – zprávy se v období vyspělého a pozdního socialismu nedostávaly k občanům cestou zveřejnění záměrů (tyto bývaly projednávány na uzavřených zasedáních), ale většinou zabaleny ve velkých sebeoslavných článcích – zůstalo pouze na čtenáři, jak dovedl zprávy pro něj podstatné vytěžit.

 
- dotazy novinářky – brčálově zelené
- odpovědi papaláše – bledě žluté

- texty pod fotografiemi modré /jak už je na těchto stránkách zvykem/.

 

 Dále, především pro pamětníky oněch magicky dekadentních časů rozkladu totality, nabízí se zajímavý pohled a možnost s odstupem zhodnotit snahu nomenklatur zacelit za každou cenu mezery v rozpočtech města v neslavné době pozastavených investic (1987-88). Pád režimu se blížil, z možností sankcí při neplnění úkolů si nikdo nic nedělal.... těžko řídit rozvoj chátrající obce. Dodnes máme z oněch dob rozestavěné monstrum na Jižních svazích, nepoužité trolejbusové sloupy na Zarámí a idiotsky vyřešený Čepkov.

  Cygnus

 
---------------

Obrazek

Autorem tohoto panoramatu asi z roku 1988, slepeného z pevných fotografií, je anonymní novinová značka -re-.

Mít rád svoje město znamená o něm také co nejvíce vědět. Všimneme si mnohokrát, co se děje v našem nejbližším okolí, kde vyrůstá nová stavba, kolik jsme toho udělali na brigádě našeho obvodu, ale jak tepe celé město, na to je nejlepší zeptat se povolaných. A proto dnes dáváme slovo předsedovi MěstNV Gottwaldov ing. Antonínu Bartoškovi:

 

Soudruhu předsedo, jakých výsledků bylo dosaženo v našem městě v budovatelském úsilí za tři čtvrtiny roku?

Budování a rozvoj města má mnoho směrů a domnívám se, že je nelze všechny v plné šíři postihnout. Proto bych si chtěl povšimnout pouze některých, které bychom snad mohli řadit mezi nejvýznamnější.

V prvé řadě je to nepochybně výstavba bytů a jejich vybavenosti. Již předem však musím říci, že tu nejsme se vším spokojeni, a to zejména s přístupem dodavatelských organizací.

Pokud jde o vlastní výstavbu, od počátku roku jsme na sídlišti Jižní svahy předali pouze 128 bytů ve Valachově Žlebu. Měly však být už dokončeny i první byty v rámci 5. stavby II. etapy sídliště. Na ty však budeme muset zřejmě čekat nejméně do konce roku. Dochází tedy ke skluzu ve výstavbě, který se nám, ani ONV Gottwaldov, jako investorovi komplexní bytové výstavby, nepodařilo plně ovlivnit.

Obrazek

Situace ve Valachově žlebu v srpnu 1988 - rozestavěno, panelová záplava se blíží lesu.


Ve výstavbě sídliště Jižní svahy se však nelze nezmínit, že přes určitá zpoždění byly dokončeny a předány do provozu další objekty občanské vybavenosti, a to druhá 18třídní základní škola, tělocvična, dva objekty mateřských škol se 180 místy a dva objekty jeslí se 110 místy. Zejména na úseku základního školství a v jeslích se tím podařilo odstranit například převážení dětí do jiných škol a na úseku jeslí bylo možno uvolnit t.zv. minijesle, které jsme měli dočasně umístěny v přízemních bytech některých bloků.

Z oblasti bytové výstavby pochází také svépomocná výstavba rodinných domků, kde letos majitelé zatím dokončili 67 bytů.

V rámci přípravy dalších stavenišť, nebo s cílem doplnění některých lokalit základní technickou vybaveností, probíhá realizace 28 staveb zahrnujících různé inženýrské sítě, na nichž máme letos prostavět asi 22 mil. Kčs. Z posledního kontrolního dne, který jsme na těchto stavbách uskutečnili v závěru září, vyplynulo, že stanovené cíle pro letošní rok na tomto úseku zabezpečíme.

Další významnou složkou budování potřebných zařízení města je svépomocná investiční akce Z. Tady bychom mohli vykazovat podstatně větší aktivitu. Brzdí ji však nedostatek finančních prostředků, které město dostává z fondu rozvoje a reserv od vyšších orgánů, nebo získává sdružováním prostředků z místních podniků, organisací a JZD.

Na tomto úseku realisujeme 13 staveb s celkovým úkolem pro letošní rok ve výši 10,5 milionu Kčs hodnoty díla, při plánovaném nákladu 8,8 mil. Kčs. Do konce září jsme vybudovali hodnotu ve výši 9,468 tis. Kčs při vynaložení finančních nákladů v objemu 7019 tis. Kčs. Jak jsem ale již uvedl, výsledek bychom mohli vykázat mnohem příznivější, kdybychom nemuseli stavby zpomalovat či dokonce zastavovat pro nedostatek prostředků. Není to jistě dobré, protože většina těchto staveb ve svépomocné akci Z má ekologický charakter (vodovody, kanalisace).

Se stavem se nechceme spokojit a všestranně usilujeme o to, aby jak v rámci doprovodné vybavenosti bytové výstavby, tak ve svépomocné akci Z bylo možno realizovat ve prospěch města větší objemy.

Přes tyto skutečnosti v letošním roce dokončujeme 6 svépomocných staveb, a to čerpací stanice vodovodního systému ve Štípě, úpravna vody koupaliště Riviéra v Malenovicích, kanalisace v Malenovicích u pily, víceúčelová budova v Březnici, centrální šatny SPŠ stavební a nadstřelení nového autobusového nádraží. Také tyto akce vidíme jako významný přínos pro řešení dílčích problémů města.

Do budování města jistě patří také řešení dopravních problémů na úseku komunikací, chodníků a pod. Jako nutné a také úspěšné opatření hodnotíme zde opravu koberce na Revoluční tř. mezi Divadlem pracujících a křižovatkou u nemocnice, který je přínosem jak z funkčního, tak vzhledového posuzování.“

 

Občanskou iniciativou se v našem městě již mnohé dokázalo. Jakým dílem přispěli letos občané ke zvelebení Gottwaldova?

Pěknému vzhledu okolí domů věnuje trvalou pozornost řada občanů našeho města. Květinové záhony, upravené živé ploty a čistota chodníků i vozovek před domem je vizitkou vztahu občana ke svému městu. Úklid veřejných ploch, parčíků, dětských hřišť a ostatních částí, které přímo nepříslušejí k jednotlivým domům, zabezpečují především občanské výbory a organisace Národní fronty směnami. V jarním období letošního roku občané dosáhli v mnoha čtvrtích velmi pěkných výsledků. Zejména v obvodech občanských výborů č. 50 na Kazech, 41 na Podvesné, 38 na Zálešné, 105 ve Lhotce, 115 na Klečůvce a v celé řadě dalších čtvrtí. Zlepšení úpravy veřejných ploch se v letošním roce projevilo i v řadě obvodů sídlišť. Při jarních směnách Národní fronty například na našem největším sídlišti Jižní svahy, pracovalo 6170 občanů a 23. dubna, v rámci celoměstské směny Národní fronty nastal doslova masový nástup brigádníků, jaký toto sídliště ještě nezažilo.

Řada občanských výborů zahrnula do zvelebovací činnosti nejen úklid a úpravy zeleně, ale i akce jako budování a rekonstrukce dětských hřišť, chodníků, zabudování obrubníků při komunikacích, parkovacích ploch, asanace agitačního střediska na Lazech a přípravu pro budování nového, likvidace divokých skládek na okrajích lesních porostů, nové oplocení hřišť na sídlišti Jižní svahy a další velmi náročné akce, jako plynofikace a budování vodovodních řádů. Zde především sehrává hlavní roli iniciativa lidí a dobrá organizátorská práce občanských výborů a organizací Národní fronty.

Je škoda, že část občanů stojí stranou úsilí o vytváření stále lepšího životního prostředí, ale i tak se rýsuje předpoklad, že náročný úkol zahrnutý do celoměstského socialistického závazku, odpracovat v neinvestiční části akce Z 3,4 milionu brigádnických hodin, bude splněn. Za tři čtvrtiny roku odpracovali občané našeho města 2,6 mil. hodin.“

 

Volební program Národní fronty je rozhodujícím dokumentem, který řeší uspokojování požadavků občanů. V současné době, kdy jsme se dostali do poloviny volebního období, je projednáváno jeho plnění na veřejných schůzích v obvodech. Jak je možno hodnotit jeho výsledky?

Můžeme až na výjimky vyjádřit uspokojení, přesto si však musíme položit otázku, zda jsme pro jeho maximální splnění udělali všechno. Podle dosavadních poznatků mám spíše dojem, že se k volebnímu programu NF vracíme zejména při kontrole, méně již z pocitu potřeby jeho soustavného zajišťování. O tom svědčí i nutnost konsultací s nositeli úkolů – organisacemi, které máme do volebního programu zapojeny. Dále se mi jeví, že při zabezpečování úkolů volebního programu i dalších pracovních problémů se nezdravě projevuje resortismus odborů. Přece musíme vystupovat před orgány, organisacemi i veřejností jako jeden státní orgán – nikoliv jako každý odbor sám za sebe a pro sebe. Vždyť spousta úkolů se prolíná územní přípravou, financováním, vlastní realisací a pod. Jeden bez druhého nemůže úspěšně potřeby města či požadavky občanů řešit.

Významné místo ve volebním programu má komplexní bytová výstavba. Všichni hodnotíme její význam, uvádíme nedostatky. Není jistě v pořádku, že zaostává technická a občanská vybavenost, že dodavatelé neplní roční úkoly. V roce 1987 skončily Pozemní stavby schodkem 14 mil. Kčs. V tomto roce očekávají manko ve výši 7 mil. Kčs. Podle dosavadních poznatků se naskýtá otázka, proč to trápí mimo uvolněné funkcionáře pouze plánovací odbor, který po linii plánu průběh jistě oprávněně sleduje a hodnotí. Ale na staveništi by se měli pravidelně pohybovat také pracovníci odboru územního plánování jako představitelé stavebního úřadu, budují se zde účelové objekty školství, zdravotnictví, obchodu a pod. Velmi pozdě jsme např. reagovali na to, že mateřská škola budovaná v rámci 4. stavby, nepostupovala tak, aby byla k 1. září předána do provozu. To by si měl odvětvový odbor pohlídat.

Situace ve výstavbě sídlišť je jistě dnes značně složitá. Na mnohé zjištěné skutečnosti nemusí však autorita odboru stačit. Měl by se ale stát iniciátorem řešení problémů, se kterými se při své kontrolní činnosti setká. Pokud potřebuje podporu od uvolněných funkcionářů, určitě ji dostane. V záležitosti Pozemních staveb jsme přijali stanovisko, že postup výstavby na Jižních svazích bude nutno hodnotit na nejvyšší úrovni. To ale neznamená, že účast odborů na průběžné kontrole by se stala zbytečnou. Za úspěšné považujeme dosavadní využívání možností v oblasti základní technické vybavenosti bytové výstavby. Hodnotíme-li ale účast odborů na tomto úseku, neodpovídá našim představám. Velmi často chybí územní příprava i dodavatelské zabezpečení. Opět se mi vnucuje otázka, zdali se na využití této současné možnosti – řešit mnohé problémy městských čtvrtí – podílejí odbory, do jejichž činnosti tyto otázky příslušejí.

Dobrých výsledků docilujeme v rámci investiční akce Z. Roční úkoly jsou přeplňovány, trvale žádáme o další zdroje a možnosti. Na druhé straně je pravda, že jsme proti předpokladům volebního programu nedostali potřebné finanční krytí. V seznamu akcí dochází pod vlivem uvedené skutečnosti k řadě změn. Ve vztahu k této problematice chci vyjádřit stanovisko, že budeme muset více než doposud při jakýkoliv změnách více spolupracovat s příslušnými poslanci, OV, komisemi. Nemělo by se stát, že by poslanec nebyl informován o příčinách změny objektu akce v jeho obvodu, jejím odsunutí a pod., jak se to projevilo na nedávném plenárním zasedání.

Mnohem důsledněji bude třeba také sledovat přednostní realisaci akcí, které jsou zařazeny do volebního programu. O změnách nemohou rozhodovat odbory, ale volené orgány.“

 

Mimořádně složitá je situace na úseku zásobování vodou a likvidace odpadních vod. Jak chcete, soudruhu předsedo, tuto náročnou problematiku řešit, vždyť je to jeden ze základů zdravého životního prostředí?

Je třeba neprodleně přistoupit k urychlenému řešení této rozsáhlé problematiky, kterou lze vyjádřit potřebou 154 mil. Kčs v nynější cenové hladině. Při nynějším tempu bychom úkol řešili nejméně čtyři pětiletky, a to je nepřijatelné.

ObrazekDá se říci, že až po pár letech od pádu totality přestala být Dřevnice stokou a stala se přijatelně čistým vodním tokem. Zde počátkem listopadu 2005 mezi Benešovým a Tyršovým nábřežím.


Musíme proto v nejkratší době stanovit konkrétní úkoly zainteresovaných odborů, kterými nesporně v našich podmínkách jsou odbor výstavby, odbor územního plánu a odbor plánovací. Každý z těchto odborů tu musí splnit svoji roli v územní přípravě i vlastní realizaci.“

 

Jaké cesty budete tedy volit?

Do budoucnosti se musíme zamyslet nad naším rozhodováním, při kterém uplatníme dva požadavky. Demokratické využití moudrosti a schopností pracovníků aparátu národního výboru, poslanců a dobrovolných funkcionářů a na druhé straně budeme zvažovat účelnost a ekonomické možnosti naší společnosti. Neznám zatím žádný jiný recept, který by bylo možno použít a odstranit některé chyby. Budeme každodenně postaveni před nová rozhodnutí, při kterých musíme mistrně spojovat myšlenky celkových přeměn ve společnosti s řešením konkrétních problémů ve prospěch gottwaldovských občanů. Proto se i do budoucna neobejdeme bez kritického posuzování vlastní práce, vlastního úsudku a názoru na poměry ve volebních obvodech. Nemůžeme však zůstat jen u názoru, ale musíme stát v čele překonávání konzervativní rutiny. Chtěl bych zdůraznit, že k tomu nám dává příležitost samotný zákon o národních výborech. Záleží tedy na každém z nás v aparátu národního výboru, jak dokážeme využít všech pravomocí a odpovědnosti za uspokojování potřeb spoluobčanů.“

 

Na co budete při uplatňování těchto zásad klást zvláštní důraz?

Zvýrazníme požadavek racionalizace práce a činnosti v námi řízených organisacích, bez podstatného nárůstu pracovních sil a také provozních a celkových nákladů.

V oblasti dobudování stavebních kapacit v PBH (Podnik bytového hospodářství, organisace, která měla za úkol pečovat o byty ve státním vlastnictví – pozn. C.) bude nutné tento úsek posílit potřebnými řemeslníky, aby dluh bytové zaostalosti ve výši 100 mil. Kčs se postupně zlikvidoval.

Jde o úkol těžký, ale jeho neřešení by znamenalo nutně zhoršení poskytovaných výkonů, zaostávání bytového fondu a celkových služeb občanům se všemi dopady do politicko-ekonomické situace a názorové hladiny ve městě.“

 

Další pozornost od vašeho nástupu byla, soudruhu předsedo, zaměřena k největšímu sídlišti Jižní svahy. V tomto směru jste jednal také s JZD AK Slušovice .....

Jednání se uskutečnilo u předsedy JZD AK Slušovice doc. ing. Františka Čuby, CSc., který jako vždy po zvážení všech okolností a podmínek rozhodl, že pro občany Gottwaldova uskuteční stavbu typu KVATRO v prostoru Jižních svahů. Při dalším jednání tento podnik odsouhlasil i pomoc při stavbě prozatímní prodejny potravin pro 4. a 5. stavbu Jižních svahů. Dohoda se netýkala pouze těchto akcí, ale hovořilo se i o stavbě obchodního centra ve středu města. (Soudruh měl na mysli zřejmě dostavbu slušovického proskleného trojdomí – Domu zeleniny, obuvi a potravin, dnes ČSOB/IPB, Baťa a Alfa Řehák – na Dlouhé ulici na pětidomí, uváděné v původním projektu Gottwaldova roku 2000. Dva prosklené domy měly stát naproti stávajícím, přes cestu, tam, kde dnes vzniká Zlaté jabko. Pozn. C.)

Obrazek

Že by prosklená slušovická varianta pro Jižní svahy? Na to dnes zodpovědně již nikdo neodpoví.(Ke konci starého režimu a v ranném období po převratu se KVATRO jmenoval Dům zeleniny).

 

Nešlo však o jediné jednání, které by řešilo zaostávající občanskou vybavenost. Velmi seriosně se postavil k pomoci městu rovněž ředitel Průmyslových staveb ing. Josef Mitrenga, který vzal na podnik úkoly za asi 160 mil. Kčs. Samozřejmě jsme nemohli vynechat ani další stavební podnik Pozemní stavby, kde jsme se s ředitelem ing. Pavlem Bělohlávkem dohodli na dílčích úkolech pomoci, včetně postupného dobudování bytové výstavby. Tato jednání jsme vedli za přítomnosti a pomoci předsedy ONV Frant. Kubiše a místopředsedy Milana Marciána.“

 

 

V závěru našeho rozhovoru se chci, soudruhu předsedo, dotknout jedné z citlivých oblastí. V řadě organisací se již setkali s „vyrovnáváním účtů“ pomocí anonymních sdělení. Jak jste připraven řešit tyto záležitosti ve funkci, kterou vykonáváte?

S tímto stylem práce jsem se ve svém životě v žádné řídící funkci nesetkal, přestože jsme řešili problémy velmi složité a rozhodující. Mohu slíbit, že bude mít ochranu u vedení každý pracovitý a poctivý pracovník, byť by anonymy přicházely s pravidelností a přesností počítače. Nejlepší forma – takovýto způsob vyřizování účtů postoupit ke kolektivnímu posouzení a sám kolektiv dle způsobu vyjadřování, písma, ale i jiných znaků odsoudí a nakonec vyloučí ze svého středu každého, kdo by chtěl zpochybňovat nebo jen otravovat práci poctivých lidí.

Práce v národních výborech je do značné míry posláním v zájmu soustavného zlepšování životní úrovně občanů, a proto tak k tomu musíme přistupovat.“

Obrazek
Takto si soudruh předseda iniciativu lidí určitě nepředstavoval. Gottwaldov sice není ještě Zlínem, funguje jako za starých dobrých časů vedoucí úlohy strany ve společnosti, ale na mrakodrapu visí potrét Tomáše Bati a nápis "Dílo žije". Píše se prosinec 1989.