Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cekota Antonín - názory šéfa zlínského tisku

12. 1. 1934

Antonín Cekota

Naše potřebyObrazek

 


       Potřebujeme mužů, kteří se do duše stydí za všechnu tu malost a špínu, v niž se topí naše obce, kteří si uvědomují bídu a nedostatky, vidí je a které pálí jako žhavé železo. Nemluvme o pokroku v Československu – není ho tu mnoho. Zato je ho na všech stranách zapotřebí. A nemylme se, že přijde odjinud, nežli z lidských duchů, probuzených k síle, z těch duchů, kteří dovedou a budou moci naučit lid pracovat rozumně, racionelně.

 

      Potřebujeme proto zákonů a návrhů, jež by podněcovaly schopnost, produkci a rozum. Ne zákonů, které v různé formě přinášejí prémie na neschopnost, hloupost, lenost a slabost, již svorně platí spotřebitelé, pracující lidé a stát.

Obrazek

Nebát se a pracovat, tvořit a budovat, žít v kázni a svornosti - tak zní příkaz chvíle, který jistě ráda a ochotně splní většina našich spoluobčanů.

(foto Jan Lukas, Praha).

------------------------------------

 

Antonín Cekota

živnostenské zákonodárství

 


   Zatím, co dosavadní živnostenské zákonodárství je vedeno snahou o stabilitu, o pevné zablokování nejen nejen starých, složitých, ale i nových, velmi jednoduchých živností do vymezených přehrad, je moderní život naplněn dynamikou, pohybem, ustavičnou změnou. Tyto nárazy moderního života na ztrnulé formy živnostenského zákonodárství vyvolávají přečetné osobní krise, při nichž lidem v postižených oborech se daří jako vězňům, do jejichž vězení zvolna proniká povodeň.

Obrazek

Roztomilá Hana Vítová se raduje, že Ježíšek pro ni koupil krásné střevíčky u Papeže na Národní třídě.

 

 

  Pevné a nepružné zdivo zákonů, jež mělo býti jejich ochranou, stává se jim záhubou. Zajisté, že moderní život se svou složitostí nemůže ponechati uspořádání hospodářství bez zákonů, v úplné zvůli. Avšak snaha sešněrovati v živnostenském podnikání každý krok a uvázati člověka předem, na celý život, do jedné živnosti, musí vyvolávati bolestné krise, neboť výrobní i prodejní technika i poměry – trvající nezměněně po generace – se mění nyní za života jednoho pokolení několikráte.

 

.................................

 

Antonín Cekota

Úřad a ceny

 

Obchod a úřad je dvojí. Vždy, kdykoliv měly úřady hlídati ceny, podobaly se muži, který dostal za úkol hlídati nůši blech.

------------------------------

 

 

nový spasitel.

Antonín Cekota

 „Zlín"

 

     Žíti znamená doufati. Jsou některá období v historii lidstva, v nichž lidé žijí více nadějí nežli skutečnostmi, více vírou a očekáváním spasitele, nežli činy a vlastní prací. Jak podivuhodně různé jsou tyto naděje a jak odlišné představy o spáse, již jim má opatřiti ten či onen spasitel. Lidé dvacátého století, spáchavše za válek miliony nejstrašnějších hříchů, jsou přímo neúnavnými v hledání spasitele, který by z nich sňal následky těchto hříchů a uvedl je do nebes, jež si vykouzlila jejich přání a fantasie. Těchto spasitelů bylo od války již několik. Ten, který nabývá půdy právě v této chvíli, se nazývá „plánovité hospodářství".

Je osudem mnohých slov, že mnohem spíše věci zakrývají, nežli vysvětlují. Pojmy, jež vybavují v hlavách slova „plánovité hospodářství", jsou spojeny s představou obrovských podniků, ohromných úkolů, rozsáhlých prací s miliony pracujících, napínajících všechny síly k vyřízení nadbytku zaměstnání, jež plánovité hospodářství přineslo. Tak žije představa plánovitého hospodářství v myslích lidu, který pod dojmem této představy je ochoten přijati cokoliv a podříditi se komukoliv. Kde se vzala tato představa? A do jaké míry jsou oprávněny v naší republice naděje, jež se k heslu „plánovité hospodářství" připínají?

 

DVA DRUHY PLÁNOVÁNÍ.

 

Představa o plánovitém hospodářství,  plném pracovního tempa, zakladatelského ruchu, závratných cílů a mohutné expanse, pochází z Ruska. Je to vůle k moci a k expansi, stavící a ženoucí „plánovité hospodářství" pětiletek, vůle, převyšující vůli Petra Velikého o tolik, oč vzrostly za těch 230 roků vědění a technika. Co je to však, co žene rozhodování pro "plánovité hospodářství" na př. ve státě našem? Je to vůle mdloby. Projevuje se nejjasněji v tom, že pojem „plánovité hospodářství"  u nás je nerozlučně spjat s pojmem omezení a omezování výroby a zvyšováním cen.

 

Rozdíl těchto dvou vůlí se projevuje nejen v hospodářství, ale i v psychologii a v literatuře.

 

V Rusku by nemohla vzniknout kniha, vyjadřující tuto mdlobu již svým názvem „Občánku – co teď?" – „Jdi se sedřít pro pětiletku," zahřmělo by občánkovi i autoru v odpověď. Je to podivuhodné a svědčí o propagační síle hesel, že tak málo lidí si dosud uvědomilo, že na západě „plánovité hospodářství" a omezování výroby je jedno a totéž.

„Plánovité hospodářství", naplňující představy a naděje, jež se k němu upínají, musilo by na př. v naší republice stavěti takové cíle:

Rodinný dům pro každou rodinu.

1,000.000 automobilistů do pěti let.

Vodovod pro každou obec, lázeň pro každou domácnost.

100.000 km silnic s pevným povrchem.

Dostatek tepla pro všechny byty za každého počasí, dostatek másla na každý kus chleba v každé pracující rodině, šunku s vejci k snídani všem, kdo na ni mají chuť a vykonali svůj díl – atd.

Již pouhé vyjmenování těchto a spousty jiných podobných potřeb a úkolů (jež současná technika je s to vyrobiti) s vůlí, rozhodující o „plánovitém hospodářství" nejen u nás, ale ve většině civilisovaných států, kde se toto heslo rozšířilo, ukazuje na úplnou protichůdnost cílů, k níž „économie dirigée" směřuje.

 

OPATŘENÍ Z NOUZE.

 

Kdybychom byli přesní a měli odhodlání snášeti pravdu, nazvali bychom to, do dostáváme pod heslem „plánovité hospodaření", „opatřením z nouze – Notverordnung", po případě také „plánovité omezování výroby". Ani taková opatření nelze úplně zamítnout a lze jim za určité situace rozumět. Jestliže na př. podnikateli, obchodníku a řemeslníku přerostou věci přes hlavu, znamená omezení ba i zastavení provozu podniku jedno z nejvíce užívaných východisek.

Je to však vždycky východisko z nouze, užívané tak dlouho, pokud se věci v podniku nespraví, nebo pokud podnik neobdrží nové lidi, kteří si vědí rady. Nikdy není toto řešení pokládáno za systém a metodu, vedoucí k blahobytu, k bezpečnosti, k moci, ku štěstí a vůbec k takovým hodnotám, pro než lidé pracují. Může to, co v malém je znamením rozpaků a bezradnosti, docíliti ve velkém lepších výsledků? Nebude zklamání, skepse, nespokojenost a bída větší, nežli naděje, jež nyní „plánovité hospodářství", podložené mdlobou milionů lidí, v srdcích těchto milionů probouzí?

Reklama Baťa - školní obuv (1937)

 

 

ROZDÍLY VÝCHODU A ZÁPADU.

 

Každý, kdo popisuje zdar ruských pětiletek, mluví o úspěších ve výrobě (pokud jde o kvalitu pouze poměrných úspěších, ale v celku o úspěších). Nikdo nemluví o úspěchu v plánování distribuce, o úspěchu spotřeby. Naopak – o nepatrném úspěchu spotřeby začíná se zde mluviti teprve nyní, kdy v distribuci vzniká alespoň částečná volnost. Nikdo neopomene zdůrazniti, že problém Západu není výroba, ale distribuce. Což o výrobu – vyrábět dovedeme dnes již tak, že v Asii bude musit vymřít jedna generace, nežli se vyrovná nám, výrobcům Západu. Odbyt! Prodej! Spotřeba! To jsou ty nerozřešené otázky a skryté síly, které jedině jsou s to roztáčeti kola dílen a továren na Západě a proměnit armády zdejších nezaměstnaných v armády pracujících. Co přináší pro řešení těchto problémů „hospodářství plánovité"?

Méně než nic – ba, což horšího, podvazuje spotřebu a zvyšováním cen ji snižuje. Tím skrývá v sobě síly, jež rozpoutány, musí situaci zhoršovat a vésti k otřesům, dnes ještě netušeným.

 

STAHUJÍCÍ SE SPIRÁLA.

 

Omezení výroby, jež je základem našeho západního „plánovitého hospodářství", je doprovázeno dvěma zjevy:  zmenšenou zaměstnaností a zvýšením cen. Oba tyto zjevy vyvolávají pak bezpečně další: snížení spotřeby. Jestliže je zboží drahé, musí se ho nakupovat méně – to je v povaze věci. A jestliže se ho méně vyrábí, méně se vydělává, což neschopnost nakupovat ještě zvyšuje. Spirála života, místo aby se rozvíjela od středu do nekonečného prostoru, ohraničeného pouze lidskou vůlí, karakterem a schopnostmi, se smršťuje  dovnitř; lid – miliony lidí – si utahují plánovitě pás.

Odpověď na to, proč myšlenka „plánovitého hospodaření"  se šíří ve státech diktátorských i demokratických, je nutno hledati v poválečném vítězství politiky nad hospodářstvím, právem a kulturou; ještě stručněji řečeno, ve vítězství státu nad občanem. I evropské demokracie načichly již tolik diktaturou, že jim jde spíše o odvislého straníka, nežli o nezávislého občana.

Je už osudem mnohých spasitelů, že v jejich jménu dostává lid pravý opak toho, co od nich čekal a že to zpravidla objeví poněkud pozdě. Je proto třeba počítati s faktem, že „plánovité hospodářství" , zejména tam, kde bude provedeno ve větším měřítku, povede k výstavbě mocných hospodářských základů pro politiku – základnu, jež se vyrovná oné, již měly politické vrstvy státu feudálního v neomezeném vlastnictví půdy.

Právě pro rozdílnost základních problémů Východu a Západu  (tam výroba, zde distribuce), je nejvýš pochybno, že východní metody, poutající občanskou iniciativu a usilující o vrchnostenský poměr v hospodářství, přinesou západnímu člověku něco prospěšného. Snad mu však prospějí svou negací, tím, co mu vezmou: vážnou část občanských svobod.

Tím v něm probudí vůli a touhu  nejen je znovu získat, ale také moudře uplatnit a využít. Možná, že tak zv. „plánovité hospodářství"  s celým svým politicko – byrokratickým vrchnostenským aparátem bude působiti v sociálním životě Evropy jako kompresor oněch citů a sil, jež nabudou práceschopného napětí teprve tehdy, když jsou potlačeny. Možná, že takto se dostaneme k tomu, co sice „plánovité hospodářství" neplánuje, ale bez čehož nyní ustavičně upadá evropská kultura i hospodářská produktivita: k plodné hospodářské svobodě.

A to je hlavní problém Západu, jenž vyrostl svobodou a dokonce i v největším válečném konfliktu světových dějin zvítězil ve jménu svobody. Ti, kteří od tohoto hlavního problému utíkají, nazývajíce všechno, co souvisí s jeho řešením „přežitým liberalismem" činí tak proto, že mu buď nerozumí, nebo na něj nestačí.

Západní člověk, přes všechny své nedostatky, vyrostl již ze svého dětství na tolik, že myšlenku na to, aby mu byla politika chůvou, nenávidí. I tehdy, když z rukou této chůvy přijímá výhody, pociťuje to jako ponížení. Cítí – a má pro to v historii důkazy - že jemu i státu se dařilo nejlépe tehdy, když žili v poměru kontrahentů a když jejich vzájemné smlouvy (zákony) měly závaznou platnost pro obě strany a mnohaletou stabilitu.

Dnešní západní člověk  žijící v pocitu právní nejistoty a ve strachu před vrchnostenskou libovůlí státu, jež se někdy nazývá „plánovité hospodářství" a jindy zase jinak, žije ve stavu pasivní resistence, ponechávaje starost o své hospodářské osudy tomu, kdo svázal jeho možnosti, aby se staral sám o sebe. Rozřešit jeho hlavní životní problém, znamená rozvazovat pomalu pouta, jež nám všem svazují ruce.

Nejsou to malá pouta. Jmenují se na př. svázaný oběh zboží (dovoz a vývoz), svázaný oběh kapitálů, svázaný trh práce (čili svázané vystěhovalectví). Západní člověk nabude své síly a své převahy ve světové konkurenci tehdy, když bude z těchto pout uvolněn, když nabude možnosti spolupráce v rámci světovém – ne když k nim přibudou ještě pouta další.           

Reklama Baťa - školní obuv (1937) +

Výběr 1935, str. 164

 

Poznámky o činu.
Pro mnohé lidi je čin pouze prostředkem; pro jednotlivce duševní potřebou. Lidi činu zajímá jen to, co je schopno změny.
Chuť k činu pramení z pudu měniti pořádek věci a z pocitu býti při tom činným. Při činu spočívá všechno na znalosti a vedení lidí.
Jméno člověka činu je předurčeno tomu, kdo miluje čin pro něj samotný a ne pro jeho úspěchy. Nazýváme zamilovanými ty, kteří z lásky vytloukají kapitál? Člověk činu miluje každého, kdo mu pomůže zhodnotiti čas.
Všichni, kteří požívali velké autority, byli sami sluhy nějakého velkého ideálu. Nikdo nemůže probuditi opravdového odevzdání se pro čistě osobní cíle. Dobro člověka činu nese vždy pečeť despotismu.
To nejrozumnější řešení se nachází často na poloviční cestě k absurdnosti. Stále ničí, komu je určeno býti tvůrcem.
Skutečný člověk činu se pro svou osobu nepotřebuje báti žádného sociálního převratu. On ví, že vždycky bude lidi poznávati a vésti.

Člověk činu oceňuje svůj čas.

Jednati znamená v každé minutě vyloupnouti ze zamotanosti poměrů a skutečností tu nejjednodušší otázku.

Autorita je především proniknutí.

Autorita je snad jen umění učiniti své cíle ideálem druhých.

Kdo se chce zalíbiti člověku činu, nemluví mu o tom, co vykonal, ale o tom, co může vykonati.
Chuť k politice a obchodům jsou jen dva způsoby přesvědčovati jiné. Ať v politice, finančnictví, diplomacii nebo obchodu - nikde není tak zamotaného problému činu, jehož by se nemusil napřed uchopiti zdravý lidský rozum.
Na řešení věcí pomocí zdravého lidského rozumu myslí specialisté až naposled. Činnost je dcera citu, velké činy vycházejí ze srdce.

Rozkoš z činu a současně z vnitřního života nelze sdíleti jednomu srdci, aniž by bylo roztrženo.

Jak tragickou bezmocnost pocítí člověk, který si žádá příliš mnoho lásky!

Nepotřebné hromadění vědomostí vede k neschopnosti k činu, neboť olupuje ducha  o onu božskou jednoduchost, jež samotna tvoří schopnost jednání.
Máme pouze jedno srdce k rozdání; to, co dáme činu, vezmeme lásce. Výběr 1935, str. 322

Reklama Baťa - darujte radost - 1937

 

 

verneho postavy.

Antonín Cekota

 „Zlín"

 

Ví Bůh, že mě Verneho lidé vábili a lákali více nežli jeho technické sny a že ještě nyní, kdy dávno prchlo kouzlo, jímž mládí oživuje své literární hrdiny, poutají mne lidské charaktery jeho knih stejně silně, ne-li silněji než před dvaceti pěti lety. Jací to mužové! Ať podivíni hranatých čel a pevných brad, posedlí jedinou utkvělou myšlenkou posunout zeměkouli, změnit směr Golfského proudu, dosáhnout Měsíce, probít se k točně či do středu Země, nebo ušlechtilí vševzdělanci, zachraňující trosečníky lodi Jonathan, objíždějící svět za osmdesát dní či dvacet tisíc mil pod mořem, anebo budující z ničeho kulturu a civilisaci uprostřed nádherné přírody tajemného ostrova – vždy jsou to mužové každým coulem, vzorové mužnosti.

Jaké jsou to rozdíly oproti literárním hrdinům i těch nejvzácnějších literárních děl, jaké rozdíly oproti roztříštěné, bloudící, hledající, dekadentní a skeptické duši moderního člověka!

Verneho díla takřka neznají lidských padouchů a ničemů, s nimiž by hrdinové jeho románů musili svádět hlavní zápasy. Verne vybral svým mužům soupeře důstojnější. Vhodivše svou výzvu moři, ledovcům a světovému prostoru nemají ani času, ani smyslu pro malichernou ubohost lidské pokřivenosti. Zápasí s živly a svým úkolem. Vítězící i padající prožívají rozkoš ducha vpravdě mužného – rozkoš uskutečňovati přetěžké, ba přímo nadlidské úkoly!

bsp-predvojenska-priprava-37-web.jpg

Je div, že v tomto ovzduší zraje věrnost, že jiskří odvahou, podnikavostí, věděním, humorem a životní silou, probíhající jako neviditelný proud každým dílem? Je to zvláštní druh nového rytířství, právě tak jako technické romantiky, jež k nám promlouvá z nesčetných situací Verneho dějů, v nichž mužové jednají tak, jak si přejeme, aby jednal muž!

A tu si klademe otázku: není to právě tento charakter a toto ovzduší lidské ušlechtilosti a vznešeného úsilí, které dává Verneho hrdinům vítěziti za všech okolností, jenž je učí zvednouti se z tisícerých porážek neumdlíti v nejhorších situacích, nepoddati se nejhorším svízelům? Není to jejich víra v zázračné síly lidského rozumu a srdce, jež korunuje jejich práce a podniky vítězstvím? Nejsou proto i jejich porážky naplněny hrdostí vítězů, kteří vědí, že vykonali vše a že svými výkony připravili cestu následovníkům?

Nemyslím, že v tomto ohledu je Verne překonán a že by mužům roku 1935 neměl více co říci. Jestliže si poněkud povšimnou charakterů jeho děl, shledají (možná s překvapením), že za dnešních, poněkud zamotaných a skleslých poměrů je tento učitel rozumu, odvahy a víry velmi aktuální.  

zlin-z-mladcove-s-osobami--37-web.jpg

Výběr 1935, str. 432

 

DRUHÁ KAPSA S NÁZORY A. CEKOTY