Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náměstí Míru v Gottwaldově

* první část řešení zóny *

 

(na článku se s vysokou pravděpodobností podíleli projektanti z podniku Stavoprojekt Gottwaldov)

Naše pravda, asi 1987

  

Naše okresní město se plným právem řadí mezi nejmodernější a nejvýstavnější města v ČSSR. Při pohledu na moderní stavby v jeho centru i městských čtvrtích je málokdo z cizích návštěvníků ochoten uvěřit, že jeho paměť sahá hluboko do minulosti. Prakticky jedinými historickými památkami, které dnes ve městě máme, jsou zámek a čtvercové náměstí, které svým umístěním i společenským významem tvoří přirozený střed města.  A přesto i ono doznalo v průběhu svého staletého vývoje nemálo změn: již dávno v minulosti zmizely staré měšťanské domy a klenutá podloubí, ba ani jeho povrch už dávno není původní. Dnes už nikdo nepamatuje, kdy byly oblázky a kameny z řeky Dřevnice nahrazeny dlažbou ze žulových kostek, které již také zastaraly a chůze po nich vyžaduje čím dál více zvýšené opatrnosti. S podobnými problémy se setkávají i řidiči zásobovacích vozidel.

 

 

 

O to náročnější a odpovědnější byl úkol, který vyvstal před městským národním výborem jako důsledek narůstajících problémů minulých let: přistoupit k úpravě náměstí tak, aby splňovalo požadavky rozrůstajícího se města, a aby se tyto požadavky dostaly do souladu se zájmy a potřebami všech obyvatel. V široké škále s tím souvisejících problémů se dostaly do popředí zejména otázky, spojené se zabezpečením a rozšířením služeb, vyřešením složité dopravní situace v centru města, vytvořením oasy klidu uprostřed husté městské zástavby, která by sloužila především k oddechu a odpočinku pracujících, a která by mohla být postupně rozšířena o další klidové oblasti, modernizací náměstí s respektováním současných historických prvků, jeho půdorysné podoby a umístěním nových uměleckých děl, novou úpravou povrchu a v neposlední řadě s rekonstrukcí zastaralých inženýrských sítí a veřejného osvětlení.

Zrcadlení - vsaď radnici

Náměstí v létě 2006
 

Skloubit všechny tyto požadavky nebylo nikterak jednoduché a také finanční výdaje, které budou muset být na uskutečnění přijatých záměrů vynaloženy, nejsou malé. Avšak má-li úprava náměstí Míru řešit koncepčně i do budoucna otázky, které jsou spjaty s životními zájmy všech obyvatel, bylo třeba přistoupit sice k účelnému, ale i perspektivnímu řešení. Takový přístup k provedení zamýšlené úpravy potvrdila i rada okresního národního výboru, která již v roce 1985 konstatovala, že náměstí Míru v Gottwaldově je v nejhorším stavu v celém jihomoravském kraji. 

 http://www.cygnus.estranky.cz/img/picture/54/po-pr%C3%A1ci-legraci-II..jpg

Podoba náměstí Míru v parčíku – duben 1977.

 

 

Po jednání na různých úrovních bylo proto doporučeno, aby úprava byla realizována ke 40. výročí pojmenování Gottwaldova, k 1.1.1989.  Protože však nebude možné poskytnout na akci finanční prostředky z nadřízených orgánů, bude úprava náměstí provedena ze sdružených prostředků v neinvestiční akci „Z“.
nám. Míru  - parčík


Atmosféra v parčíku na náměstí Míru v únoru 1977.

 

 

Proto se městský národní výbor obrátil po souhlasu ONV v Gottwaldově již 28.5.1986 na všechny organizace v okrese se žádostí o sdružení prostředků a se správci sítí bylo projednáno, aby nutné výměny nebo přeložky sítí zařadili do svých hospodářských prováděcích a finančních plánů na rok 1987 jako podíl organizace na úpravě náměstí Míru. Návrh výtvarného řešení byl zadán akad. arch. Adolfu Zikmundovi a národnímu umělci prof. Habartovi. Projektové práce byly objednány ve Stavoprojektu Gottwaldov, který k řešení tohoto mimořádného úkolu, vyžadujícího si zkrácené termíny, přistoupil s příkladnou obětavostí, což se projevuje v průběhu všech přípravných prací. Nemůžeme být zatím spokojeni s úrovní sdružování finančních prostředků (Investiční stavby byly pro potíže národního hospodářství v celé ČSSR zastaveny koncem roku 1987, díky všeobecně panujícímu kontrolnímu šlendriánu se práce na náměstí nenápadně rozeběhly opět v roce 1988. K datu uvedeného „slavného“ výročí se ale náměstí v novém kabátě plně nepředstavilo, ještě v čase státního převratu koncem roku 1989 demonstrující obcházeli hromady písku a rozpracované úseky. Pozn. C.)  , ale mnohá jednání ještě probíhají a věříme, že se také u ostatních podniků a organizací, které na tuto důležitou akci dosud nepřispěly, setkáme s patřičným zájmem a pochopením. Vždyť jde o zajištění akce, která bude reprezentovat naši práci ještě u mnoha budoucích pokolení.

http://www.cygnus.estranky.cz/img/picture/74/na-%C5%A1ikm%C3%A9-plo%C5%A1e.jpg

 Pod ostrůvkem lip v červnu 1977. Do v článku popisované rekonstrukce bylo náměstí volně průjezdné a sloužilo též jako parkoviště.

 

 

Rovněž přístup správců sítí není stejný. Za podporu a porozumění můžeme pochválit jmVaK, Správu spojů a Jihomoravské energetické závody. S problémy jsme se však setkali u Jihomoravských plynáren a dosud není dořešena také přeložka tepelného kanálu s o.p. Svit.  

Protože zamýšlená úprava náměstí řeší také rozšíření a zkvalitnění služeb obyvatelstvu, byly organizace, které mají na náměstí Míru své provozovny, již v loňském roce upozorněny, aby provedly výměny výkladních skříní, a aby zajistily potřebné vnitřní úpravy. Současně je vyvíjeno úsilí k provedení oprav domovních fasád. Úpravou náměstí Míru se tak prokazatelně zlepší životní prostředí. Chůze po jeho povrchu bude nadále bezpečná, celá řada nově vytvořených odpočinkových ploch zlepší podmínky pro odpočinek v čistém a bezprašném prostředí, zvýší se nabídka rychlého občerstvení. Vzhledem k významu úpravy náměstí Míru byla tato akce vyhlášena radou městského národního výboru celoměstskou akcí.

Vypracování  vlastního návrhu byla věnována mimořádná péče a pozornost. Dokladem této skutečnosti je fakt, že původní návrh byl několikrát měněn. Jeho konečná podoba je výsledkem uplatněných připomínek jak pracovníků Státního památkového úřadu v brně, tak i výtvarné rady a útvaru hlavního architekta okresu Gottwaldov.

Obrazek

 

 Rozsah vlastních úprav

 

je vymezen nynější plochou náměstí Míru včetně parkové úpravy v jeho jižní části, ulicí 25. února (Rašínovou, pozn. C.) a částí Revoluční třídy (tř. T. Bati, pozn. C.) až po tržiště.

V centrální části plochy náměstí jsou v současné době čtyři vzrostlé lípy, které budou zachovány, kolem nich jsou navrženy lavičky pro odpočinek a počítá se s tím, že v budoucnosti bude mezi nimi nově umístěna světlená fontána – na místě původní a již zrušené staré kamenné kašny.

nám. Míru 8-05

Tristní výsledek úmyslu postavit světelnou fontánu..... Objekt - podivné dílko z falešného kamene, chromovaných trubek a "pítka", amputovaného z nějaké školní budovy - slouží spíše jako relaxovník pro nejrůznější čmárače a zdroj vajglů okolojdoucím bezdomovcům. Přímo v historickém centru města, mimo jakýkoliv zájem lokálních nomenklatur, které své otlačené zadnice opatrně usazují nedaleko odtud, před radnicí na vyhrazeném parkovišti, do městem dotovaných automobilů.

 

 

 

Také dvě historické barokní sochy ve východní části náměstí budou zachovány a v měsících červnu-červenci 1987 budou restaurovány. Restaurační práce budou zabezpečovat akademičtí sochaři Otakar Marcin a Jan Trtílek, kteří byli tímto úkolem pověřeni ministerstvem kultury ČSR.

Centrem zpevněných ploch na náměstí Míru je plocha rozměrů asi 60 x 60 metrů, která bude vymezena úžlabím ze žulových kostek. Stejně tak bude vydlážděn kostkami i základní úhlopříčný rastr a celá centrální část kolem nynějších lip. Ostatní části této plochy budou z betonových dlaždic s upraveným povrchem. Výškově bude tato plocha upravena zvýšením severozápadního rohu náměstí tak, aby byl snížen jeho spád. Součástí úprav jsou i zpevněné plochy u vstupu do nové pošty a schodiště do telekomunikační budovy.

Dalším výrazným členícím prvkem na náměstí Míru a v přilehlých ulicích jsou zpeněné příjezdy pro zásobování a dopravní obsluhu. Před budovou MěstNV (radnicí, pozn. C) je navrženo 9 odstavných stání, která jsou určena pro vozidla návštěv MěstNV a pro vozidla svateb. Zpevněné příjezdy budou výškově řešeny v úrovni ostatních ploch, budou od nich odděleny trojřádkem ze žulové kostky. Vlastní povrch bude živičný, ostatní plochy budou dlážděny z betonových dlaždic s povrchovou úpravou. Podél východní a severní strany náměstí jsou čtvercové truhlíky, které budou osázeny solitérními dřevinami (kulovitými javory, akáty nebo hlohy). Kolem truhlíků budou lavičky na sezení.

Obrazek

Úprava náměstí Míru ve Zlíně podle návrhu akad. arch. Adolfa Zikmunda. Kolorováno.

 

 

Cílem navrhované úpravy je vytvořit pěší zónu na zpevněné ploše náměstí a v přilehlých ulicích tak, aby plocha náměstí byla využitelná také pro slavnostní shromáždění.   


http://www.cygnus.estranky.cz/img/picture/67/trojlampa.jpg

Drobnost, realizovaná dle původního návrhu a dnes bohužel nahrazená výrazně nekvalitnější plastovou (!) koulí.


 

Také v jižní části náměstí je navržena nově řešená parková úprava. Především bude zrušen příjezd na náměstí z Revoluční třídy a bude začleněn do nové zeleně. Stará dožívající kašna bude zrušena a bude vybudována kašna nová, jejíž umístění je plánováno na severojižní ose náměstí, uprostřed nové parkové zeleně. Také kolem této kašny bude vybudována zpevněná plocha s lavičkami, severně od kašny pak bude umístěna plastika, oslavující mírovou práci. V souvislosti s přemístěním kašny bude třeba vykácet celkem dva vzrostlé stromy, které však budou několikanásobně nahrazeny výsadbou nových stromů a keřů v této části náměstí a ozeleněním celé plochy vytvořením celistvého parku.  

Všechny inženýrské sítě na náměstí Míru a v jeho okolí budou rekonstruovány, uloženy do chrániček, tvárnicových tratí nebo částečného kolektoru tak, aby jejich případná oprava nenarušovala vzhled náměstí. Sítě budou uloženy především po jeho obvodu. Pro osvětlení náměstí a přilehlých zelených ploch se navrhují atypické stožáry s výbojkovými svítidly.

Vytvořením pěší zóny na náměstí Míru dojde k vyloučení veškeré automobilové dopravy kromě zásobování a nejnutnější dopravní obsluhy. Statická doprava v centru města bude usměrňována zřízením zóny kontrolovaného parkování. To znamená, že na komunikacích budou moci parkovat pouze vozidla majitelů, kteří mají trvalé bydliště v zóně. Ostatní návštěvníci budou moci parkovat pouze na plochách k tomu určených, t.j. na parkovišti před Divadlem pracujících a na dvojúčelovém parkovišti u Domu potravin.

náměstí míru - plán

 Plánek úpravy náměstí Míru ve Zlíně včetně začleněných výtvarných děl.


Po dlouhých desetiletích se tedy náměstí Míru v Gottwaldově dočká významných úprav, které přispějí v mnoha směrech ke zlepšení životního prostředí ve městě a ke spokojenosti jeho obyvatel. Tyto práce si však budou vyžadovat  jak jejich trpělivosti, tak i osobního přispění a pracovní iniciativy. Očekáváme, že se tato akce setká s plnou podporou celé veřejnosti, a že ji všichni naši občané přivítají jako cenný vklad k vytváření nových hodnot naší socialistické společnosti.

 

Stesky akad. arch. E. Staši nad osudem parčíku na nám. Míru ve zdivočelé atmosféře devadesátých let.